logo Vrije Christelijke School Westerlee

Beleidsplan 2014 van " Stichting Vrije Christelijke School Westerlee”

1. Inleiding
Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Vrije Christelijke School Westerlee. Deze stichting is 2 september 2005 opgericht en heeft haar zetel in de gemeente Westland. Het is wenselijk dat er een beleidsplan wordt opgesteld en dat dit periodiek wordt geactualiseerd. Dit beleidsplan is tevens noodzakelijk voor het behouden van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het plan geeft inzicht in:

  • de doelstelling van de Stichting.
  • de werkzaamheden van de Stichting.
  • de nu bereikte resultaten van de Stichting.
  • de manier waarop de Stichting geld werft.
  • het beheer en besteding van het vermogen van de Stichting.
  • het functioneren van het bestuur.

In 2016 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd.

 

2. De doelstelling van de Stichting
De Stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor Christelijke onderwijs in de gemeente Westland en omstreken, waaronder te begrijpen is het bevorderen van onderwijs aan kinderen en jongeren o.m. door ouders in staat te stellen en bij te staan hun kinderen hierin te begeleiden.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het zoeken van samenwerking met alle instellingen en organisaties die de belangen van het Christelijke onderwijs steunen.

 

3. De werkzaamheden van de Stichting.
De Stichting wil haar doelstelling onder meer realiseren door oprichting van een school die vanuit Christelijke principes opereert en alle werkzaamheden, methodes en betrokkenen hieraan voortdurend toetst. De Stichting creëert een beschermde en veilige omgeving met als beoogd resultaat een leerling die als burger van Nederland en als wereldburger zijn bijdrage aan de samenleving kan leveren en bij wie niet het eigenbelang voorop staat.

 

4. De nu bereikte resultaten van de Stichting.
Op 30 november 2010 zijn de activiteiten van de stichting erkend door de onderwijsinspectie als school voor voortgezet onderwijs in de zin van de leerplichtwet (brinnummer 30LD). In uitbreiding hierop zijn de activiteiten van de stichting op 22 november 2011 erkend als school voor primair onderwijs in de zin van de leerplichtwet (brinnummer 30ML). De stichting blijft zich inzetten voor het verweven van de Christelijke grondslagen in de wijze van onderwijs.

 

5. De manier waarop de Stichting geld werft.
Naast de schoolgelden die deze particuliere school ontvangt werft de Stichting donateurs, die regelmatig een vrijwillige gift of voor een bepaald bedrag per maand een bijdrage geven door Nieuwsbrieven en folders toe te zenden. De vrijwilligers van de stichting zijn tevens actief met sponsor acties die aandacht vragen voor onderwijs en Christendom. Bovendien zijn er initiatieven met een schenkingselement waarbij voorzien wordt in een aantal behoeften van de Christelijke gemeenschap.

 

6. Het beheer en de besteding van het vermogen.
De ontvangen gelden worden geheel aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. Er worden geen overtollige middelen aangehouden.

Jaarlijks worden de jaarstukken, bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar door een administratiekantoor opgesteld.
Het bestuur dient deze vervolgens goed te keuren en de penningmeester te dechargeren.
Indien de Stichting wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed aan een kwalificerende goeddoelinstelling dan wel ten nutte komen van het algemeen belang een en ander conform het hierover gestelde in de statuten van de stichting.

 

7. Het bestuur.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is laatstelijk aangepast c.q. herbenoemd op 4 juni 2013. Het bestuur vergadert, indien het nodig is. Via de mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar nagenoeg dagelijks van de ontwikkelingen op de hoogte. Zo kan er snel op de ontwikkelingen en behoeften worden ingespeeld.

Er vindt regelmatig overleg plaats met kerken of instellingen, die ons in belangrijke mate ondersteunen in de verwezenlijking van onze doelstellingen en beleid zoals gebaseerd op onze grondslag.

 

Beloningsbeleid 2014 van " Stichting Vrije Christelijke School Westerlee”

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting doen hun werk op vrijwillige basis. Zij kunnen een declaratie indienen voor de gemaakte uren, tevens kunnen zij hun gemaakte kosten declareren die nodig zijn voor het uitoefenen van hun functie zoals bijvoorbeeld reiskosten voor het bijwonen van een bestuursvergadering.

Voor de algemene bestuursleden en vrijwilligers geldt ook dat zij hun uren en kosten mogen declareren. 

Indien er zaken zijn aangeschaft ten behoeve van de stichting en deze zijn overgedragen aan de stichting dan kan om vergoeding worden gevraagd van de voorgeschoten kosten.

De St. Vrije Christelijke School Westerlee kan zonder de inzet van vrijwilligers en hun bestuurders niet functioneren. Wij zijn dan ook zeer erkentelijk voor de inzet van een ieder ten behoeve van de stichting en haar plaats in de samenleving.

 

 

2022 © Design and Realisation: Tisda Webdesign